Navigácia

Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov

Jedálny lístok (kliknite)

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

 • žiakov I. stupňa
 • žiakov II. stupňa
 • žiakov III. stupňa (SŠ)
 • dospelí stravníci
 • obed - cudzí stravníci

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

1. Úhrada stravného:

Stravné je možné uhradiť:

 • prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
 • poštovou poukážkou

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

2. Výška stravného:

Žiaci 1. - 4. ročníka:                            1,01 €

Žiaci 5. - 9. ročníka:                            1,09 €

Žiaci gymnázia:                                   1,19 €

3. Výdaj obedov:

Obedy sa vydávajú denne od 11.30 hod. do 13.30 hod. Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed iba v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.

Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

4.Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Rodič je povinný odhlásiť /prípadne prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v daný deň ráno do 7.30 hod., a to:

 • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
 • telefonicky na čísle 057/762 3716
 • zapísaním sa do zošita uloženého v školskej jedálni (tam stravník zapíše meno a priezvisko, triedu a dátumy dní, na ktoré sa chce odhlásiť)

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.30 hod. do 13.30 hod. Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený.

5. Stravovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia má nárok na obed (bez poplatku) iba vtedy, ak je prítomný na vyučovaní. Ak žiak chýba, musí byť vyhlásený z obeda. Odhlásiť žiaka z obeda je možné 1 deň vopred alebo v daný deň ráno do 7.30 hod. na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo osobne v školskej jedálni. 

6. Zamestnanci ŠJ:

Vedúca ŠJ: Mgr. Jana Lukáčová

Hlavná kuchárka: Terézia Lecková

Kuchárky: Magdaléna Firkaľová, Iveta Vološinová

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria