info

 • Darujte nám 2%

  Darujte nám 2%

  Vážení rodičia, 

  obraciame sa na Vás s prosbou o príspevok vo forme  2% zo zaplatenej dane za rok 2020.

  Každoročne sa snažíme zmysluplne a efektívne využiť financie získané z tohto príspevku. Napríklad v minulom roku sme z tohto príspevku spolufinancovali workoutové ihrisko na školskom dvore, aj s podporou nadácie Renovábis. 

  Tento rok oslávi naša Cirkevná spojená škola 20.výročie od svojho vzniku. Chceme pokračovať v trende modernizácie a skvalitňovania vyučovania i mimoškolských aktivít.  V neposlednom rade venujeme pozornosť protipandemickým opatreniam, konkrétne plánujeme nakúpiť germicídne žiariče do tried a do odborných učební, kde dochádza k striedaniu žiakov počas vyučovania.

  Za Vašu podporu Vám v mene našich žiakov, študentov a učteľov ďakujeme.

  Bližšie informácie o spôsobe podpory a postupu odoslania 2% z dane nájdete TU

  Pripravili sme pre Vás predvyplnené tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane. : Vyhlasenie-2percenta-2020.pdf

   

 • Prijímacie konanie Gymnázium
  14. 2. 2021

  Žiakom 5.ročníka a 9.ročníka základnej školy dávame do pozornosti nové kritéria prijímacieho konania na
  8-ročné a 4-ročné gymnázium pre školský rok 2021/2022.  Viac informácií nájdete v časti  Prijímacie konanie Gymnázium

 • Úspech študentky Laury Burdovej a postup na EUCYS

  Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizovala svoju prestížnu súťaž pre mladých vedátorov, Festival vedy a techniky AMAVET, prvýkrát formou online prezentácií a diskusií. V pondelok 9. novembra 2020 od 10:00 do 18:00 h. prezentovalo na celoslovenskom finále 31 vedecko-technických projektov 45 žiakov slovenských škôl.

  Súťažiaci si už na krajských kolách mohli vyskúšať online prezentáciu svojho projektu hodnotiacej komisii cez mikrofón a webkameru. Výsledky projektov prezentovali formou elektronického postera a zdieľania obrazovky, na ktorej ukázali výsledky svojej vedátorskej práce.

  Deväť súťažných kategórií (biológia, environmentálne vedy, medicína a zdravotníctvo, chémia, elektrina a mechanika, energia a transport, fyzika a astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločenské vedy) hodnotilo 18 členov odbornej hodnotiacej komisie, ktorí mali možnosť vypočuť si prezentácie žiakov a diskutovať s nimi v oddelených video-konferenčných miestnostiach. Táto forma súťaže poskytla väčší priestor pre diskusiu a osobnejší rozhovor medzi súťažiacim a členom komisie.

  Dve študentky nášho gymnázia postúpili na celoslovenské finále ako víťazky krajského kola za Prešovský a Košický kraj. Pri obhajobe projektov získali ocenenie. Zuzana Gajdošová v odbore Chémia s projektom Štúdium rekombinantného pavúčieho proteínu získala Certifikát Festivalu vedy a techniky Amavet. Laura Burdová obhajobou projektu Využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako jedného zo spôsobov protinádorovej terapie v odbore Biológia si vybojovala postup na súťaž Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS. Je to iniciatíva Európskej komisie, ktorá bola zriadená v roku 1989 s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu medzi mladými vedcami a podporuje ich smerom k budúcej kariére vo vede a technike. Získala ocenenie MŠVVAŠ – za najlepší žiacky projekt. Svoj projekt bude prezentovať na európskej súťaži v lete 2021 v Salamance  v Španielsku. Obom maturantkám gratulujme. Poďakovanie za spoluprácu na projektoch patrí doc. RNDr. Erikovi Sedlákovi DrSc., vedúcemu Centra interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach.

 • Rozbiehame nový projekt Erasmus+

  Rozbiehame nový projekt Erasmus+

  V týchto dňoch naša škola otvára nový projekt Erasmus+ pod názvom GREEN.IF.I. v spolupráci so školami z Nemecka, Belgicka, Grécka, Švédska a Španielska. Projekt bude prebiehať v rokoch 2020-2022 a bude zameraný na ochranu životného prostredia. Naše aktivity môžete sledovať na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Instagram.

 • Certifikát kvality

  Certifikát kvality

  Naša školá získala európsky certifikát kvality za realizáciu projektu Highway to health, ktorý bol realizovaný v rámci projektu Erasmus+. Projektu sa zúčastnilo 35 žiakov a 6 učiteľov  nášho osemročného gymnázia. Partnermi v tomto projekte boli žiaci a učitelia zo škôl v Belgicku, Nemecku, Španielsku a Grécku. Hlavnou témou všetkých aktivít bol zdravý životný štýl a ochrana životného prostredia.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  V tomto školskom roku sú jesenné prázdniny v dňoch 30.10. - 2.11.2020 a tiež v dňoch 6.11.-9.11.2020.  V týchto dňoch nebude vyučovanie ani v škole ani dištančne.  Všetkým žiakom a študentom prajeme v týchto dňoch hlavne hojnosť Božieho požehnania a posily.

 • Gymnazisti dištančne

  Gymnazisti dištančne

  Na základe usmernenie ministerstva školstva prechádzajú žiaci štvorročného gymnázia a žiaci Kvinty, Sexty a Septimy od 12.októbra 2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie.  Žiaci týchto tried sú automaticky vyhlásení z obedu v školskej jedálni. 

  Ostatní žiaci školy sa učia v normálnom režime. 

 • Postup pri absencii žiaka

  Postup pri absencii žiaka
  • Ak žiak počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá žiaka doma do ústupu príznakov.
  • Ak prerušenie dochádzky žiaka z dôvodu choroby trvá viac ako 3 dní,(čiže 4 - 5 dní)  rodič predloží pri nástupe žiaka znova do školy triednemu učiteľovi Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti.docx. ( podpisuje len rodič)
  • Ak prerušenie dochádzky žiaka z dôvodu choroby trvá viac ako 5 pracovných dní, (čiže 6,7, ...a viac dní)  predkladá rodič triednemu učiteľovi potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.( stačí potvrdenie do žiackej knižky/študentskeho preukazu)
  • Ak je rodič alebo súrodenec v karanténe, tak žiak žijúci s nimi v spoločnej domácnosti ostáva doma až do času, kým nebude rodič alebo súrodenec testovaný a výsledok bude negatívny. 

   

 • Začiatok školského roka 2020/2021

  Začiatok školského roka 2020/2021

  Školský rok začneme v stredu 2.septembra 2020. 
   Žiaci a študenti sa dostavia do svojich tried najneskôr do 8:00 hod.

  Z dôvodu nariadených hygienických opatrení nebude slávnostná svätá omša na úvod školského roka a až do odvolania nebudú ranné sväté omše v škole. 

  V triedach budú mať žiaci triednické hodiny so svojím triednym učiteľom alebo triednou učiteľkou. Po ich skončení cca o 10:00 hod. odchádzajú žiaci domov.

  Od štvrtka 3.9.2020 sa začína vyučovanie podľa rozvrhu hodín, v plnej prevádzke bude školská jedáleň
  aj školský klub detí.

  Pokyny pre žiakov a študentov:

  1.  Zápis na stravovanie v školskej jedálni

       Žiaci sa môžu prihlasovať na obedy už od 26.8.2020 osobne v školskej jedálni alebo telefonicky
       na čísle 057/762 3716 v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod. 
       Na obedy v škoslkej jedálni sa musia prihlásiť aj žiaci, ktorí majú obedy zadarmo! 
       Prihlásiť sa treba najneskôr do 2.9.2020.

       Pri zápise je potrebné odovzdať vyplnený zápisný lístok -  Zápisný_lístok_pre_ZS.docx
                                                                                                   Zápisný_lístok_pre_GYM.docx

       Tlačivo zápisného lístka si môžete vyzdvihnúť aj u vedúcej školskej jedálne a následne vyplnené doniesť.

  2. Zápis do školského klubu detí

      Prihláška do škoslkého klubu detí a pokyny pre rodičov https://csssnina.edupage.org/text10/

  3. Povinnosti pre žiakov pri nástupe do školy

        V prvý deň je žiak povinný odovzdať zákonným zástupcom vyplnený a potvrdený Zdravotný dotazník.docx 
        Do školy môže vstúpiť len žiak:
        1.  bez príznakov infekcie dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby,
        2.  ktorý si pri vstupe dezinfikuje ruky,
        3.  ktorý ma rúškom prekryté ústa i nos, nosí hov 
  v budove školy podľa pokynov učiteľa.
            Jeho povinnosťou je mať aj náhradné rúško.

       Žiaci sa budú zdržiavať prevažne v triedach. Neskupinkujú sa na chodbách ani pred budovou školy. 

       V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii
       informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne
       nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti
       a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
       Za týchto podmienok je žiak nesmie navštevovať školu. 
       

 • Dôležité - obnovenie platnosti ISIC EURO26

  Ak chcete aj naďalej využívať výhody karty ISIC EURO26 je nutné obnoviť jeho platnosť podľa návodu v priloženom dokumente.

   

 • Eurofondue!

  Vo štvrtok, 20.02.2020 (krásny dátum!), boli naši štyria odvážni pozvaní na workshop na TUKE. Študenti sa pod vedením pani učiteľky Gičovej so svojím projektom OD MLADÝCH K MLADÝM zapojili do súťaže Eurofondue 2020, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť život v meste alebo dedine v konkrétnej oblasti napr. životné prostredie, kultúra, cestovný ruch, vzdelávanie a pod. 

  Workshop bol vedený profesionálmi z oblasti ekonómie, manažmentu i marketingu. Nadobudli vecné skúsenosti, ako správne písať projekty, ako ich prezentovať. Taktiež zistili, ako vznikali a fungujú rôzne známe projekty. 

  V časti mentoring mali študenti možnosť konzultovať o ich projekte. Následne dostali pár dni na jeho úpravu a momentálne spolu s nimi čakáme na oficiálne výsledky súťaže. (Veronika Lojanová, 3.AG)

 • Národný týždeň manželstva

  Národný týždeň manželstva

  Aj keď do manželstva máme ešte ďaleko, veríme, že raz to určite príde... Aj na našej škole sme si pripomenuli, že na Slovensku prebieha už 10. ročník Národného týždňa manželstva, ktorý sa v tomto roku niesol v téme Náš príbeh. Do 3.AG prijali pozvanie manželia Stanka a Martin Takáčovci, aby svedčili o tom, akú hodnotu má manželstvo a že sa oplatí mať odvahu. Bolo to milé stretnutie a o tom svedčia aj výpovede našich spolužiakov:

  „Páčilo sa mi, že sme si rozumeli, aj keď je medzi nami väčší vekový rozdiel. Prispôsobili sa nám a  pobavili nás svojimi príhodami z manželského života. Som rada, že sme mali možnosť zúčastniť sa tejto prednášky, keďže Stanka s Martinom spomínali, že oni nemali možnosť, aby im počas mladosti niekto poradil, čo si treba všímať pri výbere životného partnera.“

  „Na položené otázky odpovedali obaja, hoci sa ich názory vo všetkom nezhodovali, ale nakoniec aj tak našli kompromis. Uvedomila som si, že človeku nestačí vynikať len v jednej dobrej vlastnosti, ale musí na sebe pracovať, aby vedel s milovanou osobou vychádzať. Páčilo sa mi, že k nám boli otvorení, nebáli sa rozprávať o akejkoľvek téme.“  (3.AG)

 • Berlínsky múr - výstava

  Berlínsky múr - výstava

  Výstavu, ktorá opisuje osudy národov, rodín a jednotlivcov spojených s múrom naprieč Nemeckom pripravila Spolková nadácia pre analýzu diktatúry SED a nemecké noviny BILD a Die Welt. Na 20 plagátoch A1 prináša množstvo zaujímavého dokumentárneho materiálu a približuje textom i obrazom  aj dnešnému človeku dramatické udalosti, ako aj každodenný život v rozdelenej krajine. Na Slovensko výstavu priniesla slovenská pobočka Nadácie Konrada Adenauera.

  Výstava sa nachádza v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Snine.

  K dispozícii pre školy je v termíne: 10. – 21. februára 2020 v čase od 08:30 – 11:20. Je možné dohodnúť si odborný výklad.

  Viac informácií o výstave Vám poskytneme na tel. č.: 0911 798 700

 • Deň otvorených dverí - gymnázium

  Deň otvorených dverí - gymnázium

  V piatok 7.2.2020 máme na našom gymnáziu Deň otvorených dverí.  Z tohto dôvodu majú žiaci tried 6.A, 7.A, 8.A, Príma, Sekunda a Kvarta riaditeľské voľno.  Ostatné triedy sa učia podľa upraveného rozvrhu alebo sú nápomocné pri organizovaní aktivít. 

 • ČAROVNÁ ZIMA 2020

  ČAROVNÁ ZIMA 2020

  V sobotu sme oslávili 10. jubilejný ročník školského plesu našej školy, ktorý sa niesol v téme Čarovná zima. Úžasná výzdoba doplnila pocit autentickosti a naladila študentov na atmosféru čarovného večera, o ktorú sa postarali žiaci III.AG. Počas večera mladých sprevádzal úžasný DJ Robin, o program sa postaral školský folklórny súbor Kacarka a tanečná skupina zo ZUŠ v Snine. V závere kultúrneho programu zabavil všetkých svojím nezabudnuteľným stand up-om Denis Bednár. Nechýbala ani bohatá tombola a zlatým klincom večera bola voľba kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Diana Drabová a Dávid Lukáč. Už teraz sa tešíme na ďalší rok!                                                                                                                              (Veronika Lojanová, III.AG)

  Sponzori plesu:

  Marcomp - Marek Gerboc

  Podhoranka - Anna Karľová

  Coolife Snina - pánska móda

  Mesto Snina

  101 drogérie

  Vlčie sirupy mMMm

  J-fashion - dámska móda                

  Autoškola Beňo - S. Beňatinská         

  Cukráreň Mária - G. Danielová          

  Cukráreň Daisy, Humenné                  

  Evelyn - Eva Karapinová                   

  Ing. Jozef Hitraček

  Kvety Flowers - Eva Potučková                           

  MAHALO - dámska móda                      

  TAMA - Mária Zajacová 

  Stihl - Peter Vološin

  Zaga Snina - Anna Gajdulová

  Hratega Snina - Dušan Cicko

  Erydias - dámska móda

  Kaderníctvo Margaréta - M. Ontkocová

  Solárium Nicol - Nicola Harkot

  TOP Drogéria - Jarmila Megová

  Juvena Snina - Valéria Jacinová

  Atris Snina - Igor Kirňak

  Tomino Snina - Mária Kirňaková

  CSŠ Snina - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

  Červený kríž - Anna Pavlíková            

  SV obaly - Matúš Kovaľ

  Optika Diamond

  Milovaná dcéra - folklór

  Všetkým sponzorom plesu ďakujeme!

 • Objavujeme čaro chémie

  V školskom roku 2019/2020 je Združenie učiteľov chémie vyhlasovateľom a organizátorom už 5. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie. Cieľom súťaže je prostredníctvom zážitkovej formy učenia a pokusov vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Žiaci 7. – 9. ročníka základnej školy a príslušných ročníkov osemročného gymnázia každý rok pripravia a zrealizujú zaujímavé pokusy. Svoju prezentáciu doplnia fotografiami a odošlú do súťaže. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci:

  Martin Paraska a Adam Gavron (sekunda) – pokus Instantný sneh

  Dávid Dráb a Samuel Chmela (sekunda) – pokus Ohrievacie vrecúško

  Juraj Čopík a Sebastián Gergelčík (8. A trieda) – pokus Hmotnosť a látkové množstvo

  Ivana Andrejčíková (kvarta) – pokus Z cukru striebro

  Terézia Tomášová (kvarta) – pokus Oxid siričitý a kyslý dážď

  Vyhodnotenie súťažných prác bude na 8. národnej konferencii učiteľov chémie, ktorá sa bude konať 3. 2. 2020 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

  Veríme, že naši žiaci získajú výborné umiestnenie. Želáme im veľa zaujímavých a zábavných chemických pokusov. Prezentácie súťažných prác si môžete pozrieť tu:

  INSTANTNY_SNEH.pptx

  OXID_SIRICITY_A_KYSLY_DaZD.pptx

  HMOTNOST_A_LaTKOVE_MNOZSTVO.pptx

  OHRIEVACIE_VRECUSKO.pptx

  Z_CUKRU_STRIEBRO.pptx

 • 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Festival vody

  V priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave v decembri 2019 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže s názvom Festival vody. Súťaž každoročne pripravuje organizácia Modrá škola. Naša škola  pripravila do súťaže štyri projekty. Jubilejný 10. ročník súťaže bol pre žiakov našej školy úspešný. Žiaci Adrián Hreško, Terézia Kavčáková, Patrícia Rohunová a Amália Surinčáková z 9.A a Sebastián Gergelčík z 8.A spolu spracovali projekt týkajúci sa napojenia obcí na verejný vodovod a kanalizáciu v okrese Snina. Zaujímavé boli ich zistenia – z 34 obcí je len 10 obcí napojených na verejný vodovod. Na verejnú kanalizáciu je napojených len 6 obcí v okrese Snina. Navrhované riešenia PSK a jednotlivými obcami s pomocou fondov EÚ možno zlepšia podmienky zásobovania pitnou vodou v našom okrese. Žiaci svoj projekt doplnili videom. Rozhovory žiakov s obyvateľmi obce Príslop a Kolonica o ich úskaliach s pitnou vodou v lete aj počas zimy boli autentické. Vďaku vyslovujeme aj starostovi Kolonice pánovi Matúšovi Leňovi za ochotu dať žiakom natočiť rozhovor na video, za poskytnuté informácie o napojení  na verejný vodovod a kanalizáciu v obci, o ponúkaných riešeniach štátom a PSK, aj o prekážkach pri realizácii verejného vodovodu. Obhajobu projektu pred odbornou komisiou žiaci zvládli na výbornú a umiestnili sa na 2. mieste. Odmenou pre žiakov boli vecné ceny, skúsenosti z prezentovania projektov na celoslovenskej súťaži a bohaté zážitky z Bratislavy. Na súťaž žiakov pripravovala Ing. Milana Buhajová. Poďakovanie za odborné vedenie patrí aj učiteľovi Mgr. Matúšovi Jankajovi. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

 • Vianočná pohľadnica pre seniorov

  Koľko lásky sa zmestí do jednej obálky? Pohľadnica, obrázok, vrecúško kávy a čaju, cukríky a milé prekvapenie. Takéto vianočné pohladenie pripravili pre seniorov v Dome pokojnej staroby v Snine študenti sexty spolu s triednou učiteľkou Ing. Milanou Buhajovou. V čase Vianoc maličkým darčekom potešili našich seniorov. Spevácka skupina Kacarka pod vedením pani učiteľky Ing. Anny Čopíkovej priniesla krásne koledy priamo do ich izieb. Študenti sexty v sprievode krásnych vianočných melódií odovzdávali vianočné obálky s prekvapením. Slzičky šťastia padli na oboch stranách. Aj to málo čo urobíš pre druhého, nech sa zúročí pocitom lásky, ktorú dávaš našim starkým. Veríme, že iste navštívime seniorov aj pri iných príležitostiach alebo ich potešíme aspoň svojou prítomnosťou pri rozhovoroch s nimi.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria