info

 • Gymnazisti dištančne

  Gymnazisti dištančne

  Na základe usmernenie ministerstva školstva prechádzajú žiaci štvorročného gymnázia a žiaci Kvinty, Sexty a Septimy od 12.októbra 2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie.  Žiaci týchto tried sú automaticky vyhlásení z obedu v školskej jedálni. 

  Ostatní žiaci školy sa učia v normálnom režime. 

 • Postup pri absencii žiaka

  Postup pri absencii žiaka
  • Ak žiak počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá žiaka doma do ústupu príznakov.
  • Ak prerušenie dochádzky žiaka z dôvodu choroby trvá viac ako 3 dní,(čiže 4 - 5 dní)  rodič predloží pri nástupe žiaka znova do školy triednemu učiteľovi Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti.docx. ( podpisuje len rodič)
  • Ak prerušenie dochádzky žiaka z dôvodu choroby trvá viac ako 5 pracovných dní, (čiže 6,7, ...a viac dní)  predkladá rodič triednemu učiteľovi potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.( stačí potvrdenie do žiackej knižky/študentskeho preukazu)
  • Ak je rodič alebo súrodenec v karanténe, tak žiak žijúci s nimi v spoločnej domácnosti ostáva doma až do času, kým nebude rodič alebo súrodenec testovaný a výsledok bude negatívny. 

   

 • Začiatok školského roka 2020/2021

  Začiatok školského roka 2020/2021

  Školský rok začneme v stredu 2.septembra 2020. 
   Žiaci a študenti sa dostavia do svojich tried najneskôr do 8:00 hod.

  Z dôvodu nariadených hygienických opatrení nebude slávnostná svätá omša na úvod školského roka a až do odvolania nebudú ranné sväté omše v škole. 

  V triedach budú mať žiaci triednické hodiny so svojím triednym učiteľom alebo triednou učiteľkou. Po ich skončení cca o 10:00 hod. odchádzajú žiaci domov.

  Od štvrtka 3.9.2020 sa začína vyučovanie podľa rozvrhu hodín, v plnej prevádzke bude školská jedáleň
  aj školský klub detí.

  Pokyny pre žiakov a študentov:

  1.  Zápis na stravovanie v školskej jedálni

       Žiaci sa môžu prihlasovať na obedy už od 26.8.2020 osobne v školskej jedálni alebo telefonicky
       na čísle 057/762 3716 v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod. 
       Na obedy v škoslkej jedálni sa musia prihlásiť aj žiaci, ktorí majú obedy zadarmo! 
       Prihlásiť sa treba najneskôr do 2.9.2020.

       Pri zápise je potrebné odovzdať vyplnený zápisný lístok -  Zápisný_lístok_pre_ZS.docx
                                                                                                   Zápisný_lístok_pre_GYM.docx

       Tlačivo zápisného lístka si môžete vyzdvihnúť aj u vedúcej školskej jedálne a následne vyplnené doniesť.

  2. Zápis do školského klubu detí

      Prihláška do škoslkého klubu detí a pokyny pre rodičov https://csssnina.edupage.org/text10/

  3. Povinnosti pre žiakov pri nástupe do školy

        V prvý deň je žiak povinný odovzdať zákonným zástupcom vyplnený a potvrdený Zdravotný dotazník.docx 
        Do školy môže vstúpiť len žiak:
        1.  bez príznakov infekcie dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby,
        2.  ktorý si pri vstupe dezinfikuje ruky,
        3.  ktorý ma rúškom prekryté ústa i nos, nosí hov 
  v budove školy podľa pokynov učiteľa.
            Jeho povinnosťou je mať aj náhradné rúško.

       Žiaci sa budú zdržiavať prevažne v triedach. Neskupinkujú sa na chodbách ani pred budovou školy. 

       V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii
       informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne
       nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti
       a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
       Za týchto podmienok je žiak nesmie navštevovať školu. 
       

 • Dôležité - obnovenie platnosti ISIC EURO26

  Ak chcete aj naďalej využívať výhody karty ISIC EURO26 je nutné obnoviť jeho platnosť podľa návodu v priloženom dokumente.

   

 • Eurofondue!

  Vo štvrtok, 20.02.2020 (krásny dátum!), boli naši štyria odvážni pozvaní na workshop na TUKE. Študenti sa pod vedením pani učiteľky Gičovej so svojím projektom OD MLADÝCH K MLADÝM zapojili do súťaže Eurofondue 2020, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť život v meste alebo dedine v konkrétnej oblasti napr. životné prostredie, kultúra, cestovný ruch, vzdelávanie a pod. 

  Workshop bol vedený profesionálmi z oblasti ekonómie, manažmentu i marketingu. Nadobudli vecné skúsenosti, ako správne písať projekty, ako ich prezentovať. Taktiež zistili, ako vznikali a fungujú rôzne známe projekty. 

  V časti mentoring mali študenti možnosť konzultovať o ich projekte. Následne dostali pár dni na jeho úpravu a momentálne spolu s nimi čakáme na oficiálne výsledky súťaže. (Veronika Lojanová, 3.AG)

 • Národný týždeň manželstva

  Národný týždeň manželstva

  Aj keď do manželstva máme ešte ďaleko, veríme, že raz to určite príde... Aj na našej škole sme si pripomenuli, že na Slovensku prebieha už 10. ročník Národného týždňa manželstva, ktorý sa v tomto roku niesol v téme Náš príbeh. Do 3.AG prijali pozvanie manželia Stanka a Martin Takáčovci, aby svedčili o tom, akú hodnotu má manželstvo a že sa oplatí mať odvahu. Bolo to milé stretnutie a o tom svedčia aj výpovede našich spolužiakov:

  „Páčilo sa mi, že sme si rozumeli, aj keď je medzi nami väčší vekový rozdiel. Prispôsobili sa nám a  pobavili nás svojimi príhodami z manželského života. Som rada, že sme mali možnosť zúčastniť sa tejto prednášky, keďže Stanka s Martinom spomínali, že oni nemali možnosť, aby im počas mladosti niekto poradil, čo si treba všímať pri výbere životného partnera.“

  „Na položené otázky odpovedali obaja, hoci sa ich názory vo všetkom nezhodovali, ale nakoniec aj tak našli kompromis. Uvedomila som si, že človeku nestačí vynikať len v jednej dobrej vlastnosti, ale musí na sebe pracovať, aby vedel s milovanou osobou vychádzať. Páčilo sa mi, že k nám boli otvorení, nebáli sa rozprávať o akejkoľvek téme.“  (3.AG)

 • Berlínsky múr - výstava

  Berlínsky múr - výstava

  Výstavu, ktorá opisuje osudy národov, rodín a jednotlivcov spojených s múrom naprieč Nemeckom pripravila Spolková nadácia pre analýzu diktatúry SED a nemecké noviny BILD a Die Welt. Na 20 plagátoch A1 prináša množstvo zaujímavého dokumentárneho materiálu a približuje textom i obrazom  aj dnešnému človeku dramatické udalosti, ako aj každodenný život v rozdelenej krajine. Na Slovensko výstavu priniesla slovenská pobočka Nadácie Konrada Adenauera.

  Výstava sa nachádza v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Snine.

  K dispozícii pre školy je v termíne: 10. – 21. februára 2020 v čase od 08:30 – 11:20. Je možné dohodnúť si odborný výklad.

  Viac informácií o výstave Vám poskytneme na tel. č.: 0911 798 700

 • Deň otvorených dverí - gymnázium

  Deň otvorených dverí - gymnázium

  V piatok 7.2.2020 máme na našom gymnáziu Deň otvorených dverí.  Z tohto dôvodu majú žiaci tried 6.A, 7.A, 8.A, Príma, Sekunda a Kvarta riaditeľské voľno.  Ostatné triedy sa učia podľa upraveného rozvrhu alebo sú nápomocné pri organizovaní aktivít. 

 • ČAROVNÁ ZIMA 2020

  ČAROVNÁ ZIMA 2020

  V sobotu sme oslávili 10. jubilejný ročník školského plesu našej školy, ktorý sa niesol v téme Čarovná zima. Úžasná výzdoba doplnila pocit autentickosti a naladila študentov na atmosféru čarovného večera, o ktorú sa postarali žiaci III.AG. Počas večera mladých sprevádzal úžasný DJ Robin, o program sa postaral školský folklórny súbor Kacarka a tanečná skupina zo ZUŠ v Snine. V závere kultúrneho programu zabavil všetkých svojím nezabudnuteľným stand up-om Denis Bednár. Nechýbala ani bohatá tombola a zlatým klincom večera bola voľba kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Diana Drabová a Dávid Lukáč. Už teraz sa tešíme na ďalší rok!                                                                                                                              (Veronika Lojanová, III.AG)

  Sponzori plesu:

  Marcomp - Marek Gerboc

  Podhoranka - Anna Karľová

  Coolife Snina - pánska móda

  Mesto Snina

  101 drogérie

  Vlčie sirupy mMMm

  J-fashion - dámska móda                

  Autoškola Beňo - S. Beňatinská         

  Cukráreň Mária - G. Danielová          

  Cukráreň Daisy, Humenné                  

  Evelyn - Eva Karapinová                   

  Ing. Jozef Hitraček

  Kvety Flowers - Eva Potučková                           

  MAHALO - dámska móda                      

  TAMA - Mária Zajacová 

  Stihl - Peter Vološin

  Zaga Snina - Anna Gajdulová

  Hratega Snina - Dušan Cicko

  Erydias - dámska móda

  Kaderníctvo Margaréta - M. Ontkocová

  Solárium Nicol - Nicola Harkot

  TOP Drogéria - Jarmila Megová

  Juvena Snina - Valéria Jacinová

  Atris Snina - Igor Kirňak

  Tomino Snina - Mária Kirňaková

  CSŠ Snina - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

  Červený kríž - Anna Pavlíková            

  SV obaly - Matúš Kovaľ

  Optika Diamond

  Milovaná dcéra - folklór

  Všetkým sponzorom plesu ďakujeme!

 • Objavujeme čaro chémie

  V školskom roku 2019/2020 je Združenie učiteľov chémie vyhlasovateľom a organizátorom už 5. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie. Cieľom súťaže je prostredníctvom zážitkovej formy učenia a pokusov vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Žiaci 7. – 9. ročníka základnej školy a príslušných ročníkov osemročného gymnázia každý rok pripravia a zrealizujú zaujímavé pokusy. Svoju prezentáciu doplnia fotografiami a odošlú do súťaže. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci:

  Martin Paraska a Adam Gavron (sekunda) – pokus Instantný sneh

  Dávid Dráb a Samuel Chmela (sekunda) – pokus Ohrievacie vrecúško

  Juraj Čopík a Sebastián Gergelčík (8. A trieda) – pokus Hmotnosť a látkové množstvo

  Ivana Andrejčíková (kvarta) – pokus Z cukru striebro

  Terézia Tomášová (kvarta) – pokus Oxid siričitý a kyslý dážď

  Vyhodnotenie súťažných prác bude na 8. národnej konferencii učiteľov chémie, ktorá sa bude konať 3. 2. 2020 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

  Veríme, že naši žiaci získajú výborné umiestnenie. Želáme im veľa zaujímavých a zábavných chemických pokusov. Prezentácie súťažných prác si môžete pozrieť tu:

  INSTANTNY_SNEH.pptx

  OXID_SIRICITY_A_KYSLY_DaZD.pptx

  HMOTNOST_A_LaTKOVE_MNOZSTVO.pptx

  OHRIEVACIE_VRECUSKO.pptx

  Z_CUKRU_STRIEBRO.pptx

 • 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Festival vody

  V priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave v decembri 2019 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže s názvom Festival vody. Súťaž každoročne pripravuje organizácia Modrá škola. Naša škola  pripravila do súťaže štyri projekty. Jubilejný 10. ročník súťaže bol pre žiakov našej školy úspešný. Žiaci Adrián Hreško, Terézia Kavčáková, Patrícia Rohunová a Amália Surinčáková z 9.A a Sebastián Gergelčík z 8.A spolu spracovali projekt týkajúci sa napojenia obcí na verejný vodovod a kanalizáciu v okrese Snina. Zaujímavé boli ich zistenia – z 34 obcí je len 10 obcí napojených na verejný vodovod. Na verejnú kanalizáciu je napojených len 6 obcí v okrese Snina. Navrhované riešenia PSK a jednotlivými obcami s pomocou fondov EÚ možno zlepšia podmienky zásobovania pitnou vodou v našom okrese. Žiaci svoj projekt doplnili videom. Rozhovory žiakov s obyvateľmi obce Príslop a Kolonica o ich úskaliach s pitnou vodou v lete aj počas zimy boli autentické. Vďaku vyslovujeme aj starostovi Kolonice pánovi Matúšovi Leňovi za ochotu dať žiakom natočiť rozhovor na video, za poskytnuté informácie o napojení  na verejný vodovod a kanalizáciu v obci, o ponúkaných riešeniach štátom a PSK, aj o prekážkach pri realizácii verejného vodovodu. Obhajobu projektu pred odbornou komisiou žiaci zvládli na výbornú a umiestnili sa na 2. mieste. Odmenou pre žiakov boli vecné ceny, skúsenosti z prezentovania projektov na celoslovenskej súťaži a bohaté zážitky z Bratislavy. Na súťaž žiakov pripravovala Ing. Milana Buhajová. Poďakovanie za odborné vedenie patrí aj učiteľovi Mgr. Matúšovi Jankajovi. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

 • Vianočná pohľadnica pre seniorov

  Koľko lásky sa zmestí do jednej obálky? Pohľadnica, obrázok, vrecúško kávy a čaju, cukríky a milé prekvapenie. Takéto vianočné pohladenie pripravili pre seniorov v Dome pokojnej staroby v Snine študenti sexty spolu s triednou učiteľkou Ing. Milanou Buhajovou. V čase Vianoc maličkým darčekom potešili našich seniorov. Spevácka skupina Kacarka pod vedením pani učiteľky Ing. Anny Čopíkovej priniesla krásne koledy priamo do ich izieb. Študenti sexty v sprievode krásnych vianočných melódií odovzdávali vianočné obálky s prekvapením. Slzičky šťastia padli na oboch stranách. Aj to málo čo urobíš pre druhého, nech sa zúročí pocitom lásky, ktorú dávaš našim starkým. Veríme, že iste navštívime seniorov aj pri iných príležitostiach alebo ich potešíme aspoň svojou prítomnosťou pri rozhovoroch s nimi.

 • Fragmenty sa stali objavom roka 2019

  Fragmenty sa stali objavom roka 2019

  Ako nováčikovia sme sa tento rok zapojili do súťaže stredoškolských časopisov, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj. Očakávania neboli vôbec vysoké, pretože každý z nás je v žurnalistike začiatočníkom. Čakala nás silná konkurencia, do súťaže sa zapojilo 21 skvelých časopisov z rôznych miest a škôl. Porotcovia hodnotili najmä obsah, prepojenie so životom školy, grafiku, štylistiku, spracovanie tém a kreativitu. Oceňujeme najmä to, že porota nám poskytla dobrú spätnú väzbu a upozornila na pozitíva aj negatíva každého jedného časopisu. Okrem vlastných chýb sme sa poučili aj z chýb iných a dúfame, že náš školský časopis to posunie na vyšší stupeň. Potešili nás aj slová porotkyne Kvetoslavy Mudríkovej, členky Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove, ktorá nám povedala, že sme časopis so silným potenciálom! 😍Vyhodnotenie sa konalo 4. 12. 2019 v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. V úvode nás povzbudil predseda PSK Milan Majerský. Pripomenul nám, že držíme v rukách ostrú zbraň, že máme vážiť každé slovo a na konci každého slova nesmie chýbať povzbudenie. Okamih, kedy sme na pár chvíľ všetci prestali dýchať, nastal pri vyhodnotení. Medzi všetkými zúčastnenými zažiaril aj nováčik, časopis Fragmenty, ktorý získal špeciálne ocenenie „Objav roka“😍Taktiež sme sa umiestnili v striebornom pásme. Šťastní a motivovaní sme domov priniesli dva hodnotné diplomy a množstvo skúseností i postrehov do budúcej tvorby.

  zdroj foto: Prešovský samosprávny kraj

 • Mikulášsky predvečer sa opäť rozdávali dary

  Mikulášsky predvečer sa opäť rozdávali dary

  V predvečer dňa sv. Mikuláša sa naši študenti v spolupráci so Sninskou asociáciou mládeže zorganizovali ďalší ročník akcie Mikuláš pre všetkých. Počas troch dní piekli, zdobili a rozdávali medovníčky. Obdarovali viac ako 500 okoloidúcich, zároveň rozdávali horúci čaj, vrelé objatia a nezabudli ani na milé slovo. Ďakujeme všetkým aktívnym študentom za realizáciu tejto nádhernej aktivity :)

 • Exkurzia druhákov

  Exkurzia druhákov

  Naši druháci si boli pozrieť jednu zo základných zložiek integrovaného záchranného systému - poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Deťom sa rozžiarili očká od zvedavosti od prvej sekundy ako nám záchranári ochotne otvorili sanitku a ukázali všetky ukryté tajomstvá, ktoré dokážu zachrániť život. Povedali nám na mnoho informácií a dovolili prezrieť si celú sanitku. Deti si vyskúšali čestné miesto vodiča záchranky a spustili sirénu. Deti si z exkurzie odniesli nezabudnuteľné zážitky a od tohto dňa sa každý chce stať záchranárom.

 • Kurz ochrany človeka a prírody

  Kurz ochrany človeka a prírody

  Žiaci 7., 8. a 9.ročníka strávili (29. 10. 2019) piatkové dopoludnie trošku inak. Vzdelávali sa v poskytovaní PRVEJ POMOCI🤓 Školiteľov im robili naši šikovní študenti, dobrovoľníci z Červeného kríža, ktorí si pre nich pripravili prezentácie, náučné videá a namaskované zranenia reálnych situácií. Žiaci sa oboznámili s postupmi prvej pomoci najprv teoreticky a potom prakticky, vedmosti si overili v záverečnom teste.Je dôležité vzdelávať mladých v prvej pomoci, lebo nikdy nevieme, kedy sa nám tieto znalosti zídu!

 • Dokument na kolesách - Spýtaj sa vašich 89

  Dokument na kolesách - Spýtaj sa vašich 89

  Uplynulý týždeň priestory nášho gymnázia navštívil putovný dokumentárny projekt Dokument na kolesách. Ide o projekt mediálneho vzdelávania zameraný na šírenie autorského dokumentárneho filmu, prehlbovania kritického myslenia a schopnosti analyzovať filmový obraz.

  Tento rok sa podujatie zameralo na 30. výročie Nežnej revolúcie. Jeho súčasťou bola moderovaná diskusia, ktorú viedol Laco Oravec – aktivista na voľnej nohe, ktorý 15 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku. V nej sa snažil zistiť, čo študenti - druháci, sexta a kvinta, vedia o období komunizmu. Po diskusii si študenti pozreli dokumentárny film Spýtaj sa vašich 89. Vo filme boli prezentované príbehy obyčajných ľudí, ktorí spomínali na Nežnú revolúciu. V závere aktivity študenti prezentovali svoje postrehy o filme. Zároveň ich lektor povzbudil k tomu, aby sa doma spýtali rodičov a starých rodičov, ako si oni spomínajú na rok 1989.

 • SHAKESPEARE´S DAY

  SHAKESPEARE´S DAY

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže SHAKESPEARE´S DAY, ktorú organizovalo CVČ v Snine. Žiaci si zmerali svoje jazykové zručnosti v prednese anglickej poézie a prózy. V 1. kategórii PRÓZA získala 1. miesto Sofia Gabriková z 3.A triedy. V 2. kategórií POÉZIA získala 1. miesto Sofia Štofiková z PRÍMY a v kategórii PRÓZA získal 1. miesto Jakub Dunaj zo SEKUNDY.  V 3. kategórií POÉZIA získala  3. miesto Barbora Beňatinská z 8.A triedy a v kategórii PRÓZA získala 2. miesto Emma Buriková z KVARTY.. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Všetci zúčastnení žiaci získali sladkú odmenu. Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Košické Hanusove dni 2019 aj s našou účasťou

  Košické Hanusove dni 2019 aj s našou účasťou

  Od 17. do 24. novembra v Košiciach prebieha už 4. ročník kultúrno-akademického festivalu Košické Hanusove dni (KHD). Organizátori jedinečného festivalu, medzi ktorých patrí aj Sninčan Michal Čop, sa snažia predstaviť širokej verejnosti, a najmä mladým ľudom, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru. Ide o podujatie, ktorého ambíciou je ponúknuť hodnotový program na priesečníku kresťanstva a dnešnej spoločnosti. Počas piatich dní festivalu sa predstavilo viac ako 20 zaujímavých osobností zo Slovenska i Pakistanu.

  Tohto roku sme boli na festivale  opäť aj my. V utorok 19. novembra 2019 sme sa zúčastnili diskusnej relácie v živej nahrávke rádia Devín: Reflektor live, s Petrom Schutzom – dlhoročný komentátor denníka Sme, Jaroslavom Daniškom – novinár denníka Postoj a Jurajom Šústom – filozof a člen Kolégia Antona Neuwirtha. V nej hostia polemizovali o aktuálnych politických a kultúrnych témach.

  Vo stredu, 20. novembra 2019 sme navštívili diskusiu s politikmi – Nejednota a hodnoty. M. Čaučík, E. Heger, A. Záborská, M. Lexmann, M. Antal, T. Taraba debatovali s Michalom Magušinom o svojich hodnotách, stave politiky na Slovensku i otázkach, ktoré hýbu našou spoločnosťou.

  V utorok boli v Košiciach tretiačky – Jana Harmaňošová, Sofia Mikuláškova, Viktória Miková a vo štvrtok štvrtáci – Matúš Komár, Anežka Hišemová a Tibor Kalinič. A ako hodnotia diskusie?

  Matúš: „Či už samotná diskusia, alebo diskusia počas cesty tam a späť, obe obohatili môj pohľad na slovenskú politiku. Bolo to veľmi poučné a zároveň aktívne, keďže každý sa mohol do diskusie zapojiť a opýtať sa. Vrelo odporúčam aj tým, ktorí sa od politiky dištancujú, pretože sa na Hanusových dňoch dá aj skvelo zabaviť.“

  Jana: „Podľa mňa to bola úžasná príležitosť a vôbec neľutujem, že som sa zúčastnila. Aj keď najprv som myslela, že ma to bude nudiť, ukázalo sa, že politické debaty vôbec nemusia byť polemikou (aj keď to niekedy bolo hraničné).“

  Viktória: „Diskusiu som si veľmi užila, pretože hostia mali podobné názory ako ja, a nebáli sa ich povedať nahlas. Odniesla som si z toho niečo aj ja a som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto podujatia.“

  Foto: KHD19, J. Chochrun

 • Výborné umiestnenie v celoslovenskej súťaži November 89 a MY

  Výborné umiestnenie v celoslovenskej súťaži November 89 a MY

  Čiastkové výskumy na našich školách naznačujú, že znalosti žiakov a študentov ZŠ a SŠ o našej nedávnej histórii sú slabé a záujem o históriu je nízky. To znižuje schopnosti žiakov orientovať sa v súčasnej situácii a vytvára sa tak priestor na ich manipuláciu skreslenými informáciami prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Klub 89 preto zorganizoval súťaž November 89 a MY, ktorej hlavným cieľom bolo pripomenutie si 30. výročia novembrových udalostí v roku 1989.

  Dievčatá z triedy Kvinty, Anastasia Smakula, Lívia Pčolová a Zuzana Opálková, sa do súťaže zapojili s videom, na ktorom pracovali už od minulého školského roka. So spracovaním historických údajov im pomohla p. uč. Lojanová a hodnotné výpovede poskytli viacerí pamätníci Nežnej revolúcie.

  V Bratislave sa 15. 11. 2019 konalo vyhodnotenie súťaže. Študentky sa umiestnili na krásnom 3. mieste z 20 súťažných tímov v ich kategórii. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade  a bolo spojené s besedou s účastníkmi Nežnej revolúcie: Ján Budaj, Ľubomír Feldek, Ján Černogurský, Miroslav Cipár a pridala sa aj predstaviteľka študentov NR Dagmar Fule.

  Dievčatám srdečne blahoželáme k úspechu!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria