info

 • Vedecká čajovňa

  Vedecká čajovňa

  Dňa 14. 11. 2019 sa žiaci 2.AG  s Ing. A. Gičovou zúčastnili ambiciózneho projektu „Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry“ v Humennom. Cieľom projektu je formou zaujímavých aktivít určených pre stredoškolákov  prispieť a podporiť rozvoj demokracie, právneho štátu, európskej demokratickej kultúry. Vedecká čajovňa to je názov diskusií odborníkov zameraných na minoritné rómske etnikum v SR, etické hodnoty vo vzťahu k migrantom. Prednášky boli doplnené o workshopy pre študentov s mládežníckym delegátom SR pri OSN 2018/2019 Dominikom Porvažníkom.

 • Mimoriadny úspech našej študentky Anety Anny Dunajovej na celoslovenskej súťaži bádateľských projektov AMAVET 2019

  Mimoriadny úspech našej študentky Anety Anny Dunajovej na celoslovenskej súťaži bádateľských projektov AMAVET 2019

  Ďalší mimoriadny úspech dosiahla študentka 4. ročníka nášho gymnázia, Aneta Anna Dunajová, na celoslovenskej súťaži vedátorských projektov Amavet 2019 v Bratislave. Získala nielen Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Petra Fedora, PhD., ale aj postup na Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) v Španielsku, Salamanca 2020. Súťaž
  s názvom The European Union Contest for Young Scientists EUCYS každoročne vyhlasuje Direktoriát pre výskum Európskej komisie. Tu bude obhajovať projekt Stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elektrochemických metód v odbore Chémia. K úspechu sa pripojili aj študentky kvinty Timea Nacková a Anna Štofirová projektom Stráviteľnosť potravín, za ktorý získali Certifikát Amavetu v odbore Chémia.

  Za možnosť realizovať projekt našej maturantky patrí poďakovanie aj doc. RNDr. Miroslavovi Galovi, PhD. z Oddelenia anorganickej technológie ÚACHTM FCHP v Bratislave. Študentky na súťaž pripravovala učiteľka chémie Ing. Milana Buhajová.

 • Víťazstvo študentiek na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2019

  Víťazstvo študentiek na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2019

  Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov, či vysokoškolských pedagógov. Postupu na celoštátne kolo predchádzajú krajské prehliadky v jednotlivých krajoch Slovenska. Dňa 18. októbra 2019 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Prešove. Miestom konania bolo Gymnázium sv. Mikuláša.

  Svoj projekt Reakcia lariev komára piskľavého na tieň zaregistrovala na krajský súťažný festival v odbore Biológia žiačka kvarty  Ivanka Andrejčíková. Projekt Aerodynamický tvar lietadla obhajoval žiak kvarty Daniel Müller. Naše mladé výskumníčky z kvinty Timea Nacková a Anna Štofirová obhajovali zaujímavý projekt Stráviteľnosť potravín v odbore Chémia. V odbore Medicína a zdravotníctvo bol prezentovaný projekt študentky 4. AG Anety Anny Dunajovej Stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elektrochemických metód.

  Žiaci kvarty boli ocenení Certifikátom Amavetu. Mimoriadny úspech dosiahli študentky kvinty Timea Nacková a Anna Štofirová v odbore Chémia. Svojim výskumom potvrdili nevyhnutnosť enzýmu pepsínu a kyseliny chlorovodíkovej pri rozklade bielkovín, testovali vplyv kyslého a zásaditého prostredia a teploty na bielkoviny, zisťovali stráviteľnosť jednotlivých druhov mäsa a experimentmi dokázali pôsobenie kyseliny chlorovodíkovej na zabránenie hnilobného procesu bielkovín. Tento projekt postúpil na celoslovenské kolo a študentky získali Diplom Amavetu 2019. Osobitný prínos práce Anety Anny Dunajovej ocenil nielen Amavet, ale aj Prešovský samosprávny kraj. Naša študentka získala Diplom Amavetu a Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. Cieľom tejto práce je vytvorenie citlivého mobilného senzora na stanovanie efedrínu v rôznych druhoch vzoriek (sliny, moč, krv) pomocou elektrochemických metód, ktorý by zlepšil a zároveň zjednodušil kontrolu dopingu u športovcov. Oba projekty budú reprezentovať Prešovský kraj na celoslovenskej súťažnej prehliadke Amavet 2019 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Dievčatám blahoželáme k postupu a prajeme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži.

 • Opäť sme boli úspešní na celoslovenskej súťaži Klasici v komikse

  Opäť sme boli úspešní na celoslovenskej súťaži Klasici v komikse

  Koncom júna nás pán učiteľ informoval o súťaži Klasici v komikse. Neváhali sme a s radosťou sme sa zapojili. Bolo to náročné, no nakoniec sme to v čas stihli a vytvorili sme komiks na tému: Margita Figuli – Tri gaštanové kone. Celé prázdniny sme netrpezlivo čakali na výsledok. V septembri nám pán učiteľ s radosťou oznámil, že sme postúpili a ideme na vyhodnotenie do Piešťan. Vyhodnotenie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Umiestnili sme sa na krásnom treťom mieste v celoslovenskej súťaži v tvorbe komiksov. Témou bol život a tvorba Margity Figuli. Súčasťou vyhodnotenia bola aj recepcia a diskusia s ostatnými účastníkmi súťaže.

  Terézia Kavčáková a Amália Surinčáková, 9.A

 • Európska noc výskumníkov 2019

  Veda sa stala neodmysliteľnou súčasťou života v 21. storočí. Svet však ešte stále ponúka nespočetné množstvo otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď. Mottom 13. ročníka Európskej noci výskumníkov je „Život ako ho (ne)poznáme“. Jednou z hlavných úloh výskumníkov a výskumníčok je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Fyzici prichádzajú s novými poznatkami k fungovaniu nášho sveta, biológovia prispievajú k zlepšeniu nášho zdravia, historici nám pomáhajú pochopiť našu minulosť, sociológovia nám pomáhajú pochopiť spoločnosť, v ktorej žijeme, nanotechnológovia vyvíjajú nové materiály, ktoré používame každý deň a ani si to neuvedomujeme. Európska noc výskumníkov je najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku, ktorého cieľom je interaktívnym spôsobom prezentovať to najlepšie zo slovenského, ale aj svetového výskumu a inovácií širokej verejnosti. Zároveň sa sústredí na deti v školskom veku, s dôrazom na  zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

  Študenti sexty s triednou učiteľkou Ing. Buhajovou navštívili toto podujatie v Košiciach v piatok 27. septembra 2019. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima navštívili stánky a prezentácie univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. V popoludňajších hodinách sa predstavili vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach.

 • Európsky deň jazykov v Košiciach

  Žiaci 9.A a SEKUNDY navštívili Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde pri príležitosti Európskeho dňa
  jazykov absolvovali rôzne kvízy, súťaže a interaktívne aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. Po
  skončení programu navštívili aj Katedrálu sv. Alžbety v Košiciach. 

 • EPAS míting v Prešove s našou účasťou

  Vo štvrtok 19. 9. 2019 sa študenti III.AG v sprievode Mgr. Matúša Jankaja zúčastnili na EPAS mítingu v Prešove, ktorý je súčasťou projektu s názvom: Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Na tomto stretnutí sa zúčastnili viaceré školy zo Slovenska, pričom žiaci boli aktívne zapojení do diskusie pomocou hlasovania, ale aj hovoreným slovom. Na stretnutí sa riešila problematika migrácie, demokracie, volieb do EÚ a udržateľnosti životného prostredia. Tento deň priniesol množstvo informácií a nových pohľadov na problematiku nielen pre študentov a učiteľov, ale aj pre širokú verejnosť. 

 • Naši žiaci úspešní na celoslovenskej prehliadke prác - Festival 4 živlov

  V piatok 7. 6. 2019 sa v Zážitkovom centre vedy a techniky AURELIUM v Bratislave konal 2. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov s názvom Festival štyroch živlov. Organizátorom súťaže je AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), ktorý podporuje oblasť neformálneho vzdelávania a snaží sa zvyšovať záujem o vedecké disciplíny. Festivalu sa zúčastnila aj ministerka školstva Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ktorá si prezrela jednotlivé práce žiakov a poukázala na dôležitosť bádania a záujmu o vedecké poznanie.

  Cieľom podujatia bolo vedeckou a hravou formou spracovať ľubovoľnú problematiku týkajúcu sa jedného zo štyroch živlov: oheň, voda, vzduch a zem. Cirkevnú spojenú školu reprezentovali títo žiaci: Simona Andrejčíková, Anna Mária Čopíková, Dávid Dráb,  Veronika Fedáková, Erika Fundáková, Tamara Harakaľová, Timea Harakaľová, Samuel Chmela, a Martin Paraska  z prímy; Katarína Vudmasková zo 6.A; Juraj Čopík, Sebastián Gergelčík,  Alexandra Kozejová a Veronika Záhradníková zo 7.A;  Amália Surinčáková a Patrícia Rohunová z 8.A a Ivana Andrejčíková a Daniel Müller z tercie. Všetci žiaci dostali certifikát o účasti na podujatí.

  Odborná komisia hodnotila 63 zúčastnených projektov a v tejto konkurencii sa medzi sedemnásť najlepších prác dostala aj práca Ivany Andrejčíkovej a Daniela Müllera s názvom Rozpustnosť želatíny a agaru. Autori tohto projektu boli ocenení diplomami a vecnými darmi.

  Všetci zúčastnení mali možnosť diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín a získané vedomosti a zručnosti určite využijú v ďalších prírodovedných projektoch.

  Popoludnie si žiaci spríjemnili prehliadkou Bratislavského hradu a vychutnávali si voľné chvíle v barokovej záhrade.

  Poďakovanie patrí  Ing. Milane Buhajovej, RNDr. Denise Paraskovej a Mgr. Matúšovi Jankajovi za prípravu žiakov na súťaž a organizáciu celej školskej akcie.

 • Jedenásť dní v Nemecku

  Koncom mája naši študenti na jedenásť dní odleteli spolu so svojimi nemeckými "dvojičkami" do Kasselu, Nemecko. Takmer celú výmenu zvládli bez prítomnosti učiteľov a program v réžii študentov si užili naplno. Prešli skoro všetky zaujímavosti a historické pamiatky mesta Kassel a zúčastnili sa demonštrácie FFF (Fridays For Future). Navštívili centrum mesta Frankfurt a poniektorí si pozreli krásy Hamburgu. Počasie v nemecku im prialo a mohli si vyskúšať aj rekeračný šport kanoing. Pomedzi to trávili čas záhradnými párty a piknikmi v rozkvitnutých mestských parkoch. Nemecké rodiny boli veľmi ústretové a priateľské, a naši študenti si odtiaľ aj vďaka nim prinášajú množstvo nezabudnuteľných spomienok.

   

 • Aneta Anna Dunajová na prestížnej projektovej súťaži v USA

  V dňoch 16. a 17. mája sa v meste Phoenix, v americkom štáte Arizona, uskutočnila najprestížnejšia projektová súťaž Intel ISEF 2019 (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná s celkovým počtom vyše 1 800 účastníkov z viac ako 80 štátov sveta. Každoročne na túto súťaž vysiela Slovensko dva najlepšie projekty zo súťaže Festival vedy a techniky Amavet. Tento rok reprezentovala Slovensko aj študentka z nášho gymnázia – Aneta Anna Dunajová, so svojím výskumným projektom „Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora“. Prácu obhajovala v súťažnej kategórii biomedicínske inžinierstvo. Umiestnenie na jednom z dvoch prvých miest celoštátneho kola súťaže Amavet a následná účasť na svetovej súťaži priniesla študentke mnoho skúseností a zážitkov pre jej budúcu výskumnú prácu.

  Študentka realizovala projekt v spolupráci s Chemickotechnologickou fakultou STU v Bratislave pod vedením doc. RNDr. Miroslava Gála, PhD. z oddelenia anorganickej technológie, ktorému patrí veľké poďakovanie. Za objav jej talentu ďakuje učiteľke chémie Ing. Milane Buhajovej a Cirkevnému gymnáziu v Snine.

 • Úspechy na chemickej olympiáde a SOČ

  Študenti nášho gymnázia sa v mesiaci apríl a máj zúčastnili krajských kôl chemickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti, kde dosiahli výborné výsledky.

  Timea Nacková, žiačka kvarty – 3. miesto okresné kolo CHO kategória D (postup na krajské kolo) a úspešná riešiteľka krajského kola v Prešove.

  Kristína Piškaninová, študentka 1.AG a Michal Rosoľanka, študent kvinty – úspešní riešitelia krajského kola CHO kategórie C vo Svite.

  Laura Burdová, študentka 2.AG – úspešná riešiteľka krajského kola CHO kategórie B vo Svite.

  Aneta Dunajová, študentka 3.AG – krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 1. miesto v odbore Zdravotníctvo a farmakológia (postup na celoštátne kolo) a úspešná na celoslovenskom kole v Košiciach.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach.

 • ERAZMUS+ Highway to health - Slovensko

  Žiaci tercie a kvarty sa zúčastnili projektu Erazmus+ s názvom Highway to health. Slovensko navštívili delegácie z Nemecka, Belgicka, Španielska a Grécka. Cely týždeň sa niesol v duchu recyklovania a ochrany životného prostredia. Študenti mali rôzne aktivity ako triedenie odpadkov, vyrábanie športovca z PET fliaš a mnohé iné týkajúce sa recyklovania. Ľudia z týchto delegácii privítala aj primátorka mesta Snina v kaštieli. Našu krajinu spoznali pomocou rôznych súťaží a pripraveného programu. Mali možnosť vidieť našu kultúru v podobe tancov a spevu. Naše mesto spoznali vďaka pripravenej súťaži, počas ktorej sme mali hľadať rôzne miesta Sniny. V priebehu tohto týždňa mohli taktiež vidieť mesto Košice a pohorie Vysoké Tatry. Za vynikajúci program ďakujeme našim učiteľom, pretože si dali námahu a pripravili všetky tieto aktivity. Pre nás študentov to bola dobrá možnosť spoznať sa s novými ľudmi a zdokonaliť sa v angličtine. 

  Anastasiia Smakula, Mária Homzová - kvarta

 • Výmenný pobyt v Izraeli pokračuje aj v tomto roku

       Po tom, čo sme izraelských študentov privítali u nás v Snine, sme sa tentokrát my vydali na cestu do Izraela. V dňoch od 1.5 do 6.5 sme sa stali hosťami. Na tvárach mojich spolužiakov bolo vidieť nadšenie a očakávania z výletu, ale aj radosť, že opäť uvidíme našich izraelských priateľov. Cesta nám ubehla ako voda, ani sme sa nenazdali a lietadlo už pristávalo v hlavnom meste Izraela -Tel Avive. Ten však nebol našou poslednou zastávkou, naše putovanie mierilo do prímorského mesta Haifa. Po príchode nás čakali naši priatelia a ich rodiny, ktoré nás srdečne privítali.

       Na výmenu do Izraela sme pricestovali práve v čase, keď sa v krajine konala spomienka na obete holokaustu. Pri tejto príležitosti sme sa spolu s našimi priateľmi zúčastnili spomienkovej ceremónie. Bolo fascinujúce sledovať, ako sa za zvuku sirén zrazu zastavila celá krajina. Prestala premávať doprava, ľudia prerušili prácu, zastavili sa uprostred ulice, aby si pripomenuli tých, ktorí neprežili hrôzy koncentračných táborov. Po tomto zážitku sme sa vybrali na výlet do historického mesta Nazaret, kde sme navštívili známe pútnické miesta. Tento deň plný zážitkov sme zakončili na pláži v Haife.

       V piatok sme opäť mali naplánovaný bohatý program. Navštívili sme malé mestečko na hraniciach s Libanonom- Rosh Ha-nikra, ktoré sa môže popýšiť krásnou prírodou a nádhernou jaskyňou.  Našou ďalšou zastávkou počas poznávania Izraela bolo mestečko Akko, kde sme navštívili arabský trh a vyskúšali aj tradičnú izraelskú kuchyňu - humus a falafel.  Po návrate do rodín sme mali možnosť oboznámiť sa aj s typickými židovskými zvykmi - zúčastnili sme sa šabatovej večere, ktorá sa koná vždy v piatok večer. Večeru v židovskej rodine začína otec modlitbou, ktorú po ňom opakujú ostatní členovia rodiny. Jesť sa podľa tradície začína, až keď otec naloží jedlo na tanier všetkým členom rodiny a sadne si. Takáto večera obsahuje viacero chodov, a tak sme mali možnosť ochutnať aj ďalšie židovské jedlá.

       Keďže Šabat je v židovskej tradícii považovaný za deň oddychu (ako u nás nedeľa),  sobotné dopoludnie sme opäť strávili na pláži. Poobede sme mali tú česť stretnúť sa so slovenským veľvyslancom v Izraeli - Petrom Hulenyim. Keďže jeden z našich spolužiakov mal práve v tentp deň narodeniny, večer sme boli všetci pozvaní na narodeninovú oslavu. V posledný deň nášho pobytu sme navštívili mesto Haifa, kde nás uchvátili predovšetkým nádherné Bahaiské záhrady a úžasný výhľad na more. Našu výmenu v Izraeli sme zakončili rozlúčkovou párty v nedeľu večer, na ktorej sme sa rozlúčili s našimi izraelskými priateľmi.

       Táto výmena nám priniesla nielen množstvo nových zážitkov, ale umožnila nám aj spoznať inú kultúru a tradície a získať veľa nových priateľov. Myslím, že na ňu budeme všetci navždy spomínať.  

 • Ocenenie za prínos k osvete o EÚ venované našej škole

  Za prínos k osvete o EÚ medzi slovenskou mládežou odovzdal štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička spolu s predstaviteľom kancelárie EP Dionýzom Hochelom ocenenie Cirkevnej spojenej škole (2.miesto) zapojenej do programu Euroscola. Ocenenie je podpísané ministrom zahraniičných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Poďakovanie patrí všetkým :)

 • Deň Európy v Košiciach

  Súčasťou košického Dňa Európy boli aj workshopy na témy eurovolieb, demokracie a rozvoja kritického myslenia, súťaže či kvízy, kde bolo možné získať informácie o eurovoľbách, ale aj vyskúšať si znalosti o EÚ. Štátny  tajomník MZVaEZ SR František Ružička diskutoval spolu so študentmi stredných škôl (za našu školu diskutoval Šimon Čop) z východného Slovenska, ako aj so zástupcami akademickej obce, mimovládnych organizácií, médií, samosprávy a verejnosti v priestoroch Košického kultúrneho centra v rámci verejného podujatia pod názvom Budúcnosť EÚ očami mladých. Túto panelovú diskusiu moderoval Martin Strižinec. Diskusia je ďalšou zo série podujatí rezortu diplomacie pod názvom #MYSMEEÚ.

  Pozrite si naživo záznam uverejnený na TA3 z 3.5.2019: https://www.ta3.com/clanok/1154177/obyvatelia-druheho-najvacsieho-mesta-si-pripominaju-velky-den.html

 • Študenti z Izraela na výmennom pobyte v Snine

  Dlho očakávané stretnutie s izraelskými študentmi sa uskutočnilo dňa 10. 4. 2019 v Humennom. Prvotný stres z nás opadol hneď po tom, čo sme sa s našimi hosťami začali zoznamovať lámanou angličtinou. Bohatý program sme začali hneď na druhý deň návštevou mesta Krakov či prehliadkou soľnej bane Wieliczka. Druhý deň bol náročnejší najmä po emocionálnej stránke, keďže naša cesta pokračovala do koncentračného tábora v Osvienčime a Birkenau. Rovnako ako obloha plakali aj mnohí z nás obzvlášť pri ceremónii, ktorou sme si uctili pamiatku všetkých zosnulých a pripomenuli si, aká dôležitá je spolupatričnosť a vzájomná úcta. Nasledujúce dva dni sme si predovšetkým upevňovali vzťahy. Našim priateľom sme ukázali kúsok Slovenska – mesto Humenné a Košice. Zaujala ich najmä synagóga na Puškinovej ulici v Košiciach, ktorá im pripomínala vzdialený domov. Ten sa im o kúsok priblížil v pondelok, keď s plnými kuframi naposledy nahliadli do našej školy v Snine. Pri lúčení okrem pozdravov na rozlúčku padali aj slzy, pretože sme si za tak krátky čas dokázali vybudovať pevné priateľstvá, ktoré plánujeme naďalej rozvíjať v slnečnom Izraeli. Dňa 1. 5. 2019 poletíme k našim kamarátom a s veľkým oduševnením budeme spoznávať ich kultúru.

 • Životné prostredie ako hlavná téma projektu Erasmus+

  Aj v rámci projektu Erasmus+, v ktorom sa zameriavame na vzťah k životnému prostrediu, sa žiaci TERCIE a KVARTY rozhodli vyčistiť ulice mestskej časti Tabla a jej časti pod lesom. Žiaci spolu s učiteľmi naplnili 17 vriec komunálneho odpadu, čím prispeli k príjemnejšiemu pobytu všetkým, ktorí v tejto časti mesta žijú. Hlavným cieľom projektu je vypestovať u žiakov vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás, ale aj estetickému prostrediu našej školy a nášho mesta.

 • ZÁPIS PRVÁKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

  Zapisovanie prvákov ZŠ začína 1.apríla 2019 každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00 hod.
  K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

  Bližšie informácie o príprave budúceho prváka na vstup do školy:

 • Euroscola - spoznávanie Európskeho parlamentu a metropol EÚ

  Naša škola sa tento rok opäť zapojila do projektu Euroscola a umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Vďaka tomu si 19. 3. 2019 zbalili žiaci 2.AG a 3.AG triedy svoje veci a odcestovali spoznávať metropoly Európy a Európsky parlament. Prvou medzizastávkou bol Mníchov v Nemecku. Poprechádzali sa po námestí Mareinplatz a prezreli si výstavu áut značky BMW, kde si najmä chlapci, ale aj dievčatá prišli na svoje. Na ďalší deň ich čakal bohatý a zaujímavý program v Európskom parlamente v Štrasburgu. Na pár hodín zaujali miesta európskych poslancov, rokovali na rôzne témy týkajúce sa najmä budúcnosti EÚ, dozvedeli sa ako funguje parlament, spoznali nových ľudí a získali nové informácie o členských štátoch. V noci sa presunuli do Paríža. Počas troch dní videli všetky najvýznamnejšie pamiatky, prešli niekoľko desiatok kilometrov, ochutnali francúzsku kuchyňu a zamilovali si atmosféru parížskych uličiek. V nedeľu sa chtiac-nechtiac museli rozlúčiť s Parížom a v nočných hodinách sa presunuli do Prahy. Orloj, Karlov most a Václavské námestie boli ich poslednými zastávkami pred cestou domov.

 • Čaro chémie 2019

  Objavuj čaro chémie je názov 4. ročníka celoslovenskej súťaže, ktorá má prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Do celoslovenského kola súťaže bolo poslaných spolu 52 prác. Súťaž bola určená žiakom druhého stupňa ZŠ a príslušných ročníkov OG. Konala sa pod záštitou Združenia učiteľov chémie.

  Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

  Kategória I. (6. a 7. ročník ZŠ a príma a sekunda OG)

  Žiaci 7.A: Juraj Čopík a Sebastián Gergelčík - 7. miesto práca Príprava kávy a atramentu.

  Kategória II. (8. ročník ZŠ a tercia G)

  Žiačka tercie: Ivanka Andrejčíková - 5. miesto práca Rozsvietenie žiarovky.

  Kategórii III. (9. ročník ZŠ a kvarta OG)

  Žiačka kvarty: Lucia Mariničová - 5. miesto práca Napätie z jablka.

  Ďakujeme žiakom, ktorí sa so svojimi nápadmi zapojili do súťaže a získali čestné uznania.

  Gratulujeme im k úspechu. Ich prezentácie prác si môžete pozrieť tu:

  Sebastian_a_Juraj.ppt

  Ivana_Andrejcikova.ppt

  Lucia_Marinicova.ppt​​​​​​​

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria