info

Školský klub detí

ŠKD

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je výchovno-vzdelávacie zariadenie. Riaditeľ školy určuje počet oddelení ŠKD podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového a rekreačného charakteru a prípravu na vyučovanie.

Deti sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok. Prihlásiť ich možno v prvý deň príslušného školského roka na základe odovzdania žiadosti o prijatí do ŠKD.

Prihlásenie dieťaťa do ŠKD

Dieťa sa prijíma do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.  
Prihlaska_do_SKD.docx

Mesačný príspevok, ktorým prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je vo výške  4€/mesiac, 20€/polrok.
Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube. Príspevok sa uhrádza za celý 1. polrok naraz do 15. septembra a za 2. polrok do 15. februára príslušnej vychovávateľke.

Odhlásenie dieťaťa do ŠKD

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za príslušný mesiac. Dieťa sa odhlasuje zo ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 
Odhlasenie_dietata_z_SKD.doc


Prevádzka ŠKD

Ranná služba                6:30h – 7: 30h     umiestnenie: chodba na 1. stupni

Poobedňajšia služba   11:00h – 16:00h     umiestnenie:  jednotlivé oddelenia ŠKD

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria