info

Prijímacie konanie Gymnázium

4-ročné gymnázium

Podmienky prijímacieho konania na 4-ročné gymnázium pre školský rok 2023/2024 si môžete stiahnúť na tomto odkaze:

   Zverejnené 30.11.2022:    Kriteria_na_prijimacie_skusky_4G_2023_2024.pdf

 

8-ročné gymnázium

Kritéria prijímacieho konania na 8-ročné gymnázium pre školský rok 2023/2024  si môžete stiahnúť na tomto odkaze:

   Zverejnené  30.11.2022:   Kriteria_na_prijimacie_skusky_8G_2023_2024.pdf  

 

Prečo sa prihlásiť do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  do Prímy?

 • absolventi nášho 8-ročného gymnázia dosahovali pri maturitnej skúške vynikajúce výsledky
 • nižší počet žiakov v triede umožňujúci individuálny prístup učiteľa
 • celý vyučovací proces je zameraný na potreby intelektovo nadaných žiakov, nie je potrebné sa zdržiavať s činnosťami, ktoré už ovládajú
 • špecifická klíma v triede založená na empatii, tolerancii, partnerstve žiak – učiteľ
 • priestor na rozšírenú komunikáciu, na vytváranie prostredia pre tímovú prácu
 • spolupráca s vysokými školami a inými vedeckými pracoviskami
 • striedanie aktivít a výber aktivít aj na základe záujmu žiakov
 • moderne vybavená trieda interaktívnou tabuľou a pripojením na internet

Výhody štúdia na osemročnom gymnáziu

 • podmienky prijímania deviatakov na gymnázium sa neustále sprísňujú
 • žiaci už nebudú stresovaní písaním celoslovenského testovania deviatakov.
 • možnosť absolvovať základné a stredné vzdelanie spolu
 • rýchlejší intelektuálny rast
 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • učebný plán, ktorý ponúka študentom možnosť širokej voliteľnosti predmetov podľa ich potrieb a záujmu
 • rôznorodá mimoškolská činnosť a záujmové útvary

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria