info

Zápis do 1. ročníka základnej školy a príprava

PRÍPRAVA PREDŠKOLÁKA

Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktoré zabezpečí úspešne zvládať nároky školy. Zrelosť centrálnej nervovej sústavy dieťaťa musí byť odolná voči záťaži, schopná koncentrácie a emocionálnej stability. Vyšetrenie školskej zrelosti predškoláka je veľmi dôležité.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:
    - samostatne sa obliecť a obuť,
    - zapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
    - samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
    - správne vyslovovať všetky hlásky,
    - vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách,
    - kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary
        (štvorec, kruh, srdce atď.),
    - 
uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích kockách,  štvorlístok atď.),
    - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny),
    - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
    - poznať a rozlíšiť základné farby,
    - spočítať predmety do 5,
    - rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu, schopnosť reprodukčnej schopnosti
       (zopakuje vetu, čísla),
    - naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
    - vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
    - orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
    - schopnosť sústrediť sa pri zjednodušenej ukážke Bourdonovho testu pozornosti,
    - orientačné a rozlišovacie schopnosti:
       orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek);
       orientácia v prírode (pozná niektoré zvieratá);
       orientácia v priestore;
       orientácia v čase; orientácia v prvej desiatke čísel (vie, koľko prstov má na ruke).

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
     - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
     - začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
     - na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
     - väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
     - nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
     - v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov,
        časté pokašliavanie, žmurkanie,
     - nezajakáva sa pri reči,
     - nepomočuje sa.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria