info

Zápis do 1. ročníka základnej školy a príprava

ODKLAD DOCHÁDZKY

Ak dieťa do 1.septembra daného roka dovŕši  vek  6 rokov a nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľku materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľka  materskej školy  vydá o tom rozhodnutie.

K žiadosti o pokračovanie vzdelávania v materskej škole je potrebné:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Teda, odklad nástupu do základnej školy nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy ako to bolo doteraz, ale s riaditeľkou  materskej školy. 

Ak dieťa do 1.septembra daného roka dovŕši vek 7 rokov, odklad nástupu do škole už nie je možný. 

 

Dôvody na odklad povinnej školskej dochádzky:

 • fyzická a psychická nezrelosť dieťaťa,
 • dieťa je dlhodobo choré – stanovisko od detského pediatra alebo psychológa,
 • dlhodobejší pobyt v zahraničí,
 • prílišná emocionálna naviazanosť dieťaťa na rodičov,
 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom a má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť,
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé,
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici a pod.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria