info

Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov

Jedálny lístok (kliknite)

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

 • žiakov I. stupňa
 • žiakov II. stupňa
 • žiakov III. stupňa (SŠ)
 • dospelí stravníci
 • obed - cudzí stravníci

Po vyplnení a podpísaní zápisného lístka sa môže žiak stravovať v školskej jedálni.

1. Úhrada stravného:

Stravné je možné uhradiť:

 • prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
 • poštovou poukážkou

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

2. Výška stravného:

Veková skupina stravníkov

Obed

(nákup potravín)

Čiastočné režijné náklady

Stravný lístok celkom

Dotácia na stravu

Úhrada zákonného zástupcu (1obed)

Stravník ZŠ

I.stupeň

1,15 €

0,05 €

1,20

1,20 €

0,00

Stravník ZŠ

II. stupeň

1,23€

0,07 €

1,30 

1,20 €

0,10 

 


Žiaci gymnázia:    1,23 €  /  1,33 €

3. Výdaj obedov:

Obedy sa vydávajú denne od 11.00 hod. do 13.30 hod. Žiak základnej školy alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (hmotná núdza), má nárok na dotáciu k stravovacím návykom (ďalej  „dotácia na stravu“ ) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (na vyučovaní) a odoberie obed. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní (ochorenie a iné), je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásený obed sa dotácia na stravu neposkytuje. Zákonný zástupca za každý neodhlásený obed povinne uhradí príspevok za stravné v plnej výške.

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed iba v prvý deň ochorenia dieťaťa do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa musí vyhlásiť z obedu.

Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.

Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

4.Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

 

   Rodič je povinný odhlásiť /prípadne prihlásiť/ dieťa zo stravy a to:

 • deň vopred do 14.00 hod.
 • osobne u vedúcej ŠJ
 • telefonicky na čísle 057/7623716
 • zápisom do zošita „Odhlásenie stravy“, ktorý bude umiestnený v školskej jedálni (meno a priezvisko, triedu a dátum, na ktorý sa chce vyhlásiť)
 • v prípade náhleho ochorenia dieťaťa, môžete dieťa vyhlásiť ráno najneskôr do 7.30 hod.

Jedálny lístok je k nahliadnutiu na internetovej stránke školy: www.csssnina.sk, www.eskoly.sk

 

6. Zamestnanci ŠJ:

Vedúca ŠJ: Mgr. Jana Lukáčová

Hlavná kuchárka: Terézia Lecková

Kuchárky: Magdaléna Firkaľová, Iveta Vološinová, Mariana Horvatová

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria