info

Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov

Jedálny lístok na daný týždeň je k dispozícii cez aplikáciu EduPage alebo klinite TU

 

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

 • žiakov I. stupňa (1 – 4 roč.)
 • žiakov II. stupňa (5 – 9 roč., 8 ročné gymnázium – prima, sekunda, tercia, kvarta)
 • žiakov III. stupňa (4 ročné gymnázium, kvinta, sexta, septima, oktava)
 • zamestnancov školy

Po vyplnení a podpísaní zápisného lístka sa môže žiak stravovať v školskej jedálni.

1. Úhrada stravného:

 • Internetbanking – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
 • Poštová poukážka

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

2. Výška stravného:

Žiaci I. stupňa:  1,15+0,15(režijné náklady) = 1,30€

Žiaci II. stupňa:  1,23+0,17 (režijné náklady) = 1,40€

Žiaci 8 ročného gymnázia (prima, sekunda, tercia, kvarta):  1,23+0,17 (režijné náklady) = 1,40€

Žiaci 4 ročného gymnázia + kvinta, sexta, septima, oktava: 1,33+0,17(režijné náklady) = 1,50€

3. Výdaj obedov:

Obedy sa vydávajú denne od 11.30 hod. do 13.30 hod.

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní (ochorenie a iné), je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca za každý neodhlásený obed povinne uhradí príspevok za stravné v plnej výške. Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Počas vydávania obedov platí prísny zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

4.Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

 • osobne u vedúcej ŠJ
 • deň vopred do 14.00 hod.
 • telefonicky na čísle 057/7623716
 • zápisom do zošita „Odhlásenie stravy“, ktorý bude umiestnený v školskej jedálni
 • v prípade náhleho ochorenia dieťaťa, môžete dieťa vyhlásiť najneskôr ráno do 7.30 hod.

5. Stravovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (hmotná núdza, daňový bonus), má nárok na dotáciu k stravovacím návykom (ďalej „Dotácia na stravu“) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (na vyučovaní) a odoberie obed. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní (ochorenie a iné), je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca za každý neodhlásený obed povinne uhradí príspevok za stravné v plnej výške.

6. Zamestnanci ŠJ:

Vedúca ŠJ: Mgr.Jana Lukáčová

Hlavná kuchárka: Terézia Lecková

Kuchárky: Magdaléna Firkaľová, Iveta Vološinová, Lucia Hudáková

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria