info

Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov

Jedálny lístok na daný týždeň je k dispozícii cez aplikáciu EduPage alebo klinite TU

 

Prihlášku na stravovanie v školskej jedáleni je potrebné odovzdať deň pred nástupom na stravovanie.

 

 

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

 • žiakov I. stupňa (1 – 4 roč.)
 • žiakov II. stupňa (5 – 9 roč., 8 ročné gymnázium – prima, sekunda, tercia, kvarta)
 • žiakov III. stupňa (4 ročné gymnázium, kvinta, sexta, septima, oktava)
 • zamestnancov školy

Po vyplnení a podpísaní zápisného lístka sa môže žiak stravovať v školskej jedálni.

1. Úhrada stravného:

 • Internetbanking – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
 • Poštová poukážka

     Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

2. Výška stravného

   Hodnota stravného od 01.09.2023:
   
 Žiaci I. stupňa
:  2,10 € (hradené z dotácie štátu)

    Žiaci II. stupňa: 2,30 € (hradené z dotácie štátu)

    Žiaci 8 ročného gymnázia (prima, sekunda, tercia, kvarta):  2,30 € (hradené z dotácie štátu)

    Žiaci 4 ročného gymnázia + kvinta, sexta, septima, oktava:  2,05 €

 

3. Výdaj obedov:

Obedy sa vydávajú denne od 11.30 hod. do 13.30 hod.

 V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní (ochorenie a iné), je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť     žiaka zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca za každý neodhlásený obed povinne uhradí príspevok za stravné v plnej výške. Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Počas vydávania obedov platí prísny zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

 • cez aplikáciu EduPage v položke Jedálny lístok  ( odhlasovanie cez aplikáciu do 7:00 hod. v daný deň)

 • v prípade náhleho ochorenia dieťaťa, môžete dieťa vyhlásiť najneskôr ráno do 7.30 hod. telefonicky: 057 762 3716

5. Stravovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (hmotná núdza, daňový bonus), má nárok na dotáciu k stravovacím návykom (ďalej „Dotácia na stravu“) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (na vyučovaní) a odoberie obed. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní (ochorenie a iné), je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca za každý neodhlásený obed povinne uhradí príspevok za stravné v plnej výške.

 

6. Zamestnanci ŠJ:

    Vedúca ŠJ: Mgr.Jana Lukáčová

    Hlavná kuchárka: Terézia Lecková

    Kuchárky: Magdaléna Firkaľová, Iveta Vološinová, Lucia Hudáková

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria