info

Projekty EÚ

Projekt je spolufinancovaný  zo zdrojov EÚ výzva č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 „V základnej škole úspešnejší“

Názov projektu:

 ÚSPECH PATRÍ KAŽDÉMU - ZVÝŠENIE INKLUZÍVNOSTI VZDELÁVANIA V CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLE SNINA

dopytovo-orientovaný projekt
trvanie projektu od 01.2018 do 12.2020

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci tohto projektu sme zamestnanli dve asistentky učiteľa a jednu školskú psychologičku. Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk , www.minedu.sk

Celkové náklady projektu: 84 510 €

ITMS2014+ kód projektu: 312011I202                                                            
Miesto realizácie projektu: Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria