info

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@css-snina.sk alebo +421 057 7622361 +421 911 798 700 alebo Kontakt

 
Pozícia:

školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.3.2022
Požiadavky:Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú s trojmesačnou skúšobnou dobou. Podľa potrieb školy je možné následne pracovný pomer predĺžiť na dlhšie obdobie.
Pedagogickí a odborní zamestnanci
- Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
-Občianka bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady, schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu, pozitívny vzťah k deťom a mládeži.

Trvanie pracovného pomeru: 03.2022 – 08.2022, s predpokladom pri predĺžení projektu do 08.2023.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
• žiadosť
• kópie dokladov o vzdelaní - neoverené
• profesijný životopis
• krstný, príp. sobášny list cirkevný- nie starší ako 3 mesiace)
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti( platí len pre pedagogických a odborných zamestnancov)
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria